INFORMATOR DLA RODZICÓW

Informator dla rodziców i uczniów dotyczący funkcjonowania Świetlicy Szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie –Zdroju

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 6.30 do 15.30

Cele i zadania świetlicy:
1. Głównym celem świetlicy jest:
– zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
– tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
– zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
– pomoc w odrabianiu lekcji,
– organizowanie gier i zabaw ruchowych,
– organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
– współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
– pomoc w organizowaniu dojazdów i odjazdów uczniów,
– kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
– rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej.
1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 6.30 do godz. 16.00.
3. Podczas dni nauki szkolnej, wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica pełni wyłącznie funkcję opiekuńczą.
4. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkoły kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
5. Niekompletnie wypełnione przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” nie będą przyjmowane.
6. Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa.
7. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog oraz nauczyciele wychowawcy świetlicy (patrz: Regulamin Naboru do Świetlicy Szkolnej).
8. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów dojeżdżających, obojga rodziców pracujących, sieroty, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i rodzin w trudnej sytuacji, z rodzin objętych nadzorem kuratora, z klas V-VIII w uzasadnionych przypadkach: odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy.
9. W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, jednak tylko w godzinach ich trwania.
10. Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu pracy świetlicy” na dany rok szkolny, zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.
11. Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły.
12. Za bezpieczeństwo uczniów (zapisanych do świetlicy szkolnej) i dojeżdżających odpowiadają nauczyciele.
13. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do jego odbioru przez rodzica lub odjazdu autobusem.
14. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie lub wskazanych w Karcie zapisu.
15. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zwolnieniu ucznia z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
16. Nie dopuszcza się wychodzenia ze szkoły w innych celach niż dojazd autobusem do domu.
17. Uczniowie korzystający z dowozu udają się na autobus pod kierunkiem nauczyciela świetlicy lub wyznaczonych nauczycieli.
18. Jeżeli uczeń odbierany jest przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione zaraz po lekcjach, a zapisany jest do świetlicy, osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia wcześniejszego odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
O bieżących zwolnieniach ucznia z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani przez rodziców.
19. Wszelkie zmiany w trakcie roku szkolnego, dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia (samodzielne opuszczanie świetlicy, odbieranie ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun wskazany w karcie zapisu) muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy przez rodziców, prawnych opiekunów na piśmie (opatrzone datą i podpisane).
20. Zgoda rodzica, prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona telefonicznie będzie uwzględniana tylko w sporadycznych, nagłych lub uzasadnionych przypadkach.
Uczeń w dniu następnym powinien dostarczyć wychowawcy pisemne potwierdzenie od rodziców/opiekunów prawnych.
21. Z zajęć lekcyjnych dzieci przychodzą na świetlicę samodzielnie.
22. Uczniowie na swoje zajęcia dodatkowe udają się samodzielnie, wówczas za ich bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Po skończonych zajęciach uczniowie samodzielnie wracają do świetlicy szkolnej.
23. Korzystanie przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych jest zabronione.
24. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
25. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
26. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia podpisanego worka na obuwie zmienne.
27. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów zapisanych na świetlicę jest obowiązkowy.
28. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania uczniów po skończonych zajęciach.
29. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty ze świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Nagrody, wyróżnienia i kary:

1. Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę lub nagrodę (w przypadku otrzymania tytułu Świetliczka Miesiąca).
2. Karą może być upomnienie (w obecności uczniów, wychowawcy klasy), otrzymanie minusa, uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami.
3. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły.
4. Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie Szkoły.
Współpraca z rodzicami:
1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami.
2. Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad naszymi uczniami.
3. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje wymiana informacji na temat postaw i zachowań uczniów.
4. Podczas codziennych kontaktów wychowawca i rodzic mogą wspólnie wypracować sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów.
6. Wychowawcy świetlicy proszą rodziców rodziców/prawnych opiekunów do dostarczenia materiałów do pracy w świetlicy: jednej ryzy papieru ksero, bloków: technicznego, rysunkowego, kredek, mazaków, kleju, ołówka, długopisu ewentualnie innych materiałów papierniczych lub dokonywania dobrowolnych comiesięcznych wpłat w wysokości 5,00 zł za dziecko, na działalność świetlicy (zakup papieru ksero, materiałów papierniczych, nagród rzeczowych za udział w konkursach organizowanych na świetlicy, materiałów pomocniczych w pracy z dziećmi, organizację wyjść poza teren świetlicy – wycieczki, wystawy, itp.).
Prawa i obowiązki wychowawcy świetlicy:
1. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy u nauczyciela do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym.
2. Prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej. Prowadzi elektroniczny dziennik zajęć wychowawczych (Librus).
3. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami dojeżdżającymi szkolnym autobusem.
5. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.
6. Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
Dokumentacja pracy świetlicy:
1. Regulamin świetlicy szkolnej.
2. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
3. Elektroniczny dziennik zajęć świetlicowych.
4. Roczny plan pracy świetlicy.
5. Półroczne i roczne sprawozdania z działalności świetlicy.
Postanowienia końcowe:
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy na początku roku szkolnego.
2. Regulamin świetlicy jest dostępny u nauczycieli świetlicy, dyrektora szkoły i na stronie internetowej szkoły.
3. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.
Czcionka
Kontrast