POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Zajęcia odbywały się w każdy wtorek, począwszy od 07 września 2021r. w wymiarze 1 godziny dydaktycznej. Uczestniczyło w nich 8 uczniów ( 4 z kl. III a i 4 z kl. III b).

Na zajęciach rozwijano uzdolnienia matematyczne uczniów z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz aktywnych metod pracy. Stosowano zabawy i gry dydaktyczne z wykorzystaniem kart Grabowskiego. Uczniowie chętnie i systematycznie brali udział w tych zajęciach.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zajęcia odbywały się w każdą środę, począwszy od 08 września 2021r. w wymiarze 1 godziny dydaktycznej. Uczestnikami byli uczniowie przejawiający trudności w opanowaniu materiału programowego z edukacji matematycznej ( 4 osoby z kl. III a i 4 osoby z kl. III b). W czasie zajęć stosowano atrakcyjne dla uczniów zabawy i gry komputerowe, karty Grabowskiego. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach.

Małgorzata Smolicz

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jak i rozwijające uzdolnienia uczenia się matematyki w klasie 4a.

Podczas zajęć rozwijających dzieci zmagały się z zadaniami wymagającymi koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci oraz logicznego myślenia. Pracowali nie tylko indywidualnie, ale również w grupach i parach. W większej części na zajęciach obowiązywały metody aktywizujące tj.: krzyżówki, puzzle, karty, gry planszowe i komputerowe.

Praca podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych miała na celu przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły, uzupełnienie braków wiedzy i ugruntowanie zdobytej, wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowanie błędów. Tu również uczniowie najchętniej pracowali przy użyciu metod aktywizujących.

Wsparcie podczas zajęć przyczyniło się nie tylko na uzyskaniu lepszych efektów dydaktycznych, ale także pozwoliło na integrację zespołu i adaptację uczniów do zmieniających się warunków szkolnych.

 

Rozpoczęcie projektu 07.09.2021r., zakończenie 17.06.2022r. W zajęciach uczestniczyło 8 osób: klasa Ia- 4 os., klasa Ib – 4 os.

Zajęcia przeznaczone były dla uczniów pracujących w wolniejszym tempie oraz mających trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej..

Podczas realizacji zajęć wykorzystywane były: różne programy komputerowe, tablica interaktywna, tabele z danymi do odczytu, wykresy, ćwiczenia praktyczne dostosowane do tempa pracy i stopnia trudności oraz pomoce dydaktyczne.

Ewaluacja dowiodła, iż uczniowie na zajęciach wykazali pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego. Zwiększyła się aktywność uczniów na lekcjach matematyki oraz ich sprawność rachunkowa, umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków. W ciągu całego okresu trwania zajęć uczniowie uzyskiwali pozytywne oceny cząstkowe z matematyki i zmniejszyła się ich skala niepowodzeń szkolnych. Poczucie bezpieczeństwa i atmosfera zajęć wzmocniły samoocenę uczniów.

 

Zrzm-w Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się matematyki Rozpoczęcie projektu 06.09.2021r., zakończenie 18.06.2022r. W zajęciach uczestniczyło 7 osób: klasa Ia- 3 os., klasa Ib – 4 os.

Celem zajęć było:

– rozbudzenie zainteresowań matematycznych

– poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcji

– kształcenie wyobraźni matematycznej

– doskonalenie sprawności obliczeń

– kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.

W trakcie wielu zajęć wykorzystywane były pomoce dydaktyczne. A mianowicie:

tangramy, zestaw wielokątów, klocki konstrukcyjne (patyczki do szkieletów),

liczmany, żetony, kostki klasyczne do gry, gry komputerowe, tablica interaktywna.

Ewaluacja dowiodła, iż zajęcia doskonaliły ponad przedmiotowe umiejętności:

argumentowania, rozwiązywania zadań tekstowych, czytania tekstu ze zrozumieniem, wyobraźnię przestrzenną, planowanie.

Opracowała Urszula Olech

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Termin realizacji: 02.09.2021 – 23.06.2022. Celem zajęć było wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych uczniów klas drugich. W zajęciach uczestniczyło 6 uczniów.  Dzieci dodawały i odejmowały w zakresie 30 i 100, mnożyły w zakresie 30, rozwiązywały zadania tekstowe, wykonywały obliczenia kalendarzowe, związane z płaceniem, odczytywaniem temperatury na termometrze. W zajęciach wykorzystano tablicę interaktywną i netbooki,  różne zadania online wyszukiwane na stronach edukacyjnych.     
   Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się matematyki. Termin realizacji 02.09.2021-23.06.2022. Uczestniczyło 7 uczniów klas drugich. Celem zajęć było rozwijanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci uzdolnionych.Tematyka zajęć zwiazana była z doskonaleniem dodawania, odejmowania i mnożenia w zakresie 100. Uczniowie wykonywali różne zadania z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej. Wykorzystano np. zadania ze strony www.matzoo.plwww.gry-matematyczne.plwww.superkid.pleduzabawy.com. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Bożena Kowalczyk.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j.polskiego , w których  uczestniczą uczniowie z klasy I a i I b .

Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego ucznia.

Indywidualizacja ta polega na stałym obserwowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, stopniowaniu trudności zadań, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia jest dogłębna analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych uczestników zajęć. Układy ćwiczeń, zadań o różnym stopniu trudności, poprzedzone są krótką i jasną instrukcją. W czasie zajęć nauczyciel stosuje pozytywne wzmacnianie uczniów, co ma na celu podniesienie samooceny ucznia oraz zachęca do dalszej pracy na zajęciach. Również na zajęciach wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne, które wzbudzają zainteresowanie uczniów i przyczyniają się do bardziej efektywniejszej i ciekawej pracy. Zajęcia mają często charakter zabawowy. Formy i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 
W zajęciach rozwijających umiejętności z języka polskiego uczestniczą uczniowie klasy Ia i Ib . Dzieci przy pomocy aktywizujących metod nauczania oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych poszerzają  i utrwalają  zdobyte na lekcjach polskiego wiadomości. Proponowane ćwiczenia i zabawy zachęcają do postaw twórczych, uaktywniają fantazję, marzenia i zainteresowania. Rozwijają wrażliwość na żywe słowo i tekst. Kształtują u uczniów pozytywny stosunek do nauki i wiarę w osiąganie sukcesów .
 
Zajęcia języka polskiego w klasie IV b
W projekcie uczestniczy cała klasa IV b podzielona na dwie grupy zajęć: dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające. Cele ogólne to wyrównywanie braków spowodowanych sytuacją pandemiczną oraz rozwijanie kompetencji polonistycznych w zakresie poznawania tekstów literackich i wytworów kultury, kształcenia umiejętności językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnych w różnych formach.
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela korzystają z obudowy multimedialnej Wydawnictwa GWO i innych zasobów edukacyjnych w internecie, gier dydaktycznych, kart pracy. Główną metodą pracy są ćwiczenia praktyczne.

Zajęcia grantu z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w klasach trzecich odbywały się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach. Pierwsze zajęcia były to zajęcia dodatkowe z języka polskiego – wyrównawcze. Odbywały się one we wtorki począwszy od 7 września w wymiarze 1 godziny dydaktycznej.  W zajęciach brało udział dziewięcioro uczniów klas trzecich. Głównym celem zajęć było: – eliminowanie niepowodzeń szkolnych,wyrównywanie istniejących braków,stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości,wyrabianie poczucia własnej wartości,motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce.

Drugim rodzajem zajęć były zajęcia rozwijające z języka polskiego. Odbywały się one w czwartki począwszy od 2 września w wymiarze 1 godziny dydaktycznej.  W zajęciach brało udział dziewięcioro uczniów klas trzecich. Głównym celem zajęć było: – doskonalenie techniki płynnego, globalnego czytania oraz umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
– kształcenie umiejętności pisania spójnych, logicznych tekstów,
– utrwalenie poznanych zasad ortograficznych,
– rozwijanie zdolności logicznego myślenia, – rozwijanie aktywności i zainteresowań dzieci , – wyzwalanie przeżyć i fantazji, – rozwijanie twórczości dziecięcej, – dostarczanie przeżyć estetycznych.

Uczniowie na zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych i rozwijających z języka polskiego rozwiązywali różne zadania w postaci krzyżówek, rebusów, zagadek, diagramów. Na zajęciach wykorzystywana była technologia komputerowa oraz aktywne metody pracy. W czasie zajęć stosowano atrakcyjne dla uczniów zabawy i gry komputerowe. Trzecioklasiści powoli i systematycznie przechodzili od zadań łatwiejszych do coraz trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych. Dzieci chętnie i systematycznie brały udział w tych zajęciach.

Małgorzata Dzięgo

Zarówno zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze jak i rozwijające z j. polskiego cieszyły się powodzeniem.
Celem zaj. wyrównawczych było wyrównywanie braków w szkolnej wiedzy i umiejętnościach uczniów za pomocą ciekawych i atrakcyjnych dla dzieci metod i środków dydaktycznych. Zajęcia rozwijające miały za zadanie utrwalić i poszerzyć wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu edukacji polonistycznej.
Na obu rodzajach zajęć uczniowie korzystali z edukacyjnych programów komputerowych(np.Superkid, Pisupisu), gier edukacyjnych(np.Sokrates 102) posługując się tabletami, tablicą interaktywną, ciekawymi loteryjkami, układanką LOGICO i kartami pracy przygotowanymi przez n-la tak, by każdy uczeń mógł sprostać zadaniom.
Elżbieta Tokarska

W szkole realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i zajęcia rozwijające uzdolnienia uczenia się z matematyki dla klasy 4b. Uczniowie nie tylko chętnie rozwijają zdolności, ale również nadrabiają zaległości i usprawniają techniki rachunkowe z wykorzystaniem nowych technologii, platform edukacyjnych oraz gier i zabaw. Polecamy domina ułamkowe i Schubitrixy!
Zajęcia prowadzi nauczycielka informatyki Maria Religa.

Czcionka
Kontrast