Adam Mickiewicz

Patron naszej szkoły      •        Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej. W latach 1807-1815 uczęszczał do szkoły powiatowej w Nowogródku, potem kontynuował naukę w gimnazjum, a następnie studiował na Uniwersytecie Wileńskim na Wydziale Architektury.     W latach 1819-1823 uczył w szkole powiatowej w Kownie. W okresie tym dotknęły go ciężkie nieszczęścia: śmierć matki, ślub ukochanej Maryli Wereszczakówny z hrabią Puttkamerem, które wywarły głęboki wpływ na jego twórczość poetycką. Ślady tych przeżyć odnajdujemy w IV cz. Dziadów i w lirykach:Do M***, Na Alpach w Splugen.     W 1823 roku Adam Mickiewicz został aresztowany za udział w tajnych organizacjach i do roku 1824 był więziony w klasztorze Bazylianów. Po uwolnieniu skazany został na zatrudnienie w szkolnictwie w guberniach centralnych Cesarstwa Rosyjskiego. W latach 1824-1825 przebywał w Odessie, natomiast w roku 1825 udał się do Moskwy, gdzie do roku 1828 pracował jako pisarz w kancelarii generała-gubernatora. W 1829 roku wyjechał do Petersburga, potem odbył podróże do Berlina, Rzymu, Genewy, a w roku 1831 przybył do Paryża, gdzie spędzić miał resztę życia. W tym okresie działał w Towarzystwie Literackim, w Towarzystwie Pomocy Nauk, redagował „Pielgrzyma Polskiego”. Od 1840 roku wykładał literaturę słowiańską w College de France. W 1849 roku założył „Trybunę Ludów”- dziennik radykalny, w którym propagował hasła napoleonizmu.      W 1855 roku pospieszył do Turcji, aby wesprzeć akcję formowania legionów polskich. Zmarł na cholerę w Stambule w 1855 roku, pochowany został w Montmorency, a jego prochy w roku 1890 sprowadzono do Polski i złożono w katedrze na Wawelu.

       Najbardziej znane utwory Mickiewicza to: Oda do młodości, Ballady i romanse, Poezje, Grażyna, II i IV cz. Dziadów, Sonety krymskie, Konrad Wallenrod, III cz. Dziadów, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz, Literatura słowiańska i eseje.


TAK BYŁO...


  

     W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu organizatorzy szkół napotkali szereg trudności. Najważniejsza z nich to baza lokalowa. W czasie wojny zniszczeniu uległo 60% budynków szkolnych i utracono co najmniej 30% nauczycieli.  Na takie trudności napotkała kierowniczka szkoły w Połczynie Zdroju. Dawny budynek szkolny zajęty był przez wojsko i wobec tego pierwsza szkoła zlokalizowana została w małym budynku przy ul. Wojska Polskiego. W pierwszych miesiącach roku 1946 szkołę przeniesiono do większego budynku przy Placu Wolności. Na początku roku szkolnego 1945/1946 uczniowie uczyli się w 3 pokojach, spełniających rolę klas. Wyposażenie było prowizoryczne. Ławki szkolne zastępowały stoły i krzesła znalezione w budynkach po jeńcach wojennych. Był zupełny brak pomocy dydaktycznych, podręczników, zeszytów. Uczyło pięć nauczycielek: Anna Cisło, Maria Kolisz, Stanisława Kukurewicz, Władysława Marcinkowska i Ewa Musielak.

     Zmiana lokalu w 1946 roku zwiększyła liczbę klas do pięciu. Zmieniło się też wyposażenie. Klasy posiadały ławki i pomoce wykonane przez uczniów i rodziców. W roku szkolnym 1946/1947 liczba klas wzrosła do 10, a w 1959/1960 było ich 17.  W roku szkolnym 1994/1995 Szkoła Podstawowa nr 1 liczyła 33 klasopracownie.

    Niezbędna częścią składową szkoły była biblioteka. Do jej zorganizowania przystąpiono już w listopadzie 1945 roku. Gromadzeniem pierwszych woluminów i jednocześnie pierwszym opiekunem była Władysława Marcinkowska.

    W trosce o dojeżdżającą młodzież szkolną utworzono świetlicę, która rozpoczęła swą działalność we wrześniu 1947 roku. Kierowniczką świetlicy była Halina Kubetius.

   Problem kultury fizycznej w Szkole Podstawowej nr 1 rozwiązano już w 1948 roku. Początkowo sala gimnastyczna nie nadawała się do prowadzenia zajęć, ale po przeprowadzonym remoncie młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach.

    W dniu 07.04.1948 roku Szkoła Podstawowa otrzymała imię Adama Mickiewicza, a przed głównym wejściem odsłonięto pomnik wieszcza w rocznicę 150-lecia jego urodzin.

     

     W latach 1955 – 1956 nastąpił szybki wzrost liczby szkół zarówno w Polsce, jak i w woj. koszalińskim. Był on podyktowany wejściem w wiek szkolny licznych roczników wyżu demograficznego. Istniejąca wówczas w Połczynie Zdroju jedyna szkoła podstawowa nie była w stanie zapewnić dobrych warunków nauki wszystkim dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym. Konieczne stało się otwarcie nowej szkoły nr 2, do której przeszło 10 oddziałów, a w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza pozostały 23 oddziały. Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczęła swą działalność 1 IX 1958 roku i od tej daty nazwa starej szkoły brzmiała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza.

        Ustawa z dnia 15 lipca 1961 roku wprowadziła 8-klasową szkołę podstawową, czyniąc z niej organizacyjną i programową podstawę całego systemu kształcenia i wychowania. We wrześniu 1967 roku po raz pierwszy wszyscy uczniowie kl. VII po otrzymaniu promocji rozpoczęli naukę w kl. VIII szkoły podstawowej.

        W roku 1978 oddano do użytku nowo wybudowany pawilon, zlokalizowany obok szkoły. Odciążył on w znacznym stopniu stary budynek szkolny, wobec czego nastąpiła poprawa warunków nauki młodzieży  jak i pracy nauczycieli. W tym samym roku przebudowano skrzydło szkoły, uzyskując nowoczesne sanitariaty, a w miejscu starych wybudowano stołówkę i kotłownię.

        W polskim systemie oświatowym „Ustawa o systemie oświaty z 1991 roku”  wprowadziła określenie „szkoła publiczna”. Szkołami publicznymi stały się (zgodnie z ustawą) wszystkie szkoły państwowe, istniejące w chwili wprowadzenia tego aktu prawnego. 13 kwietnia 1993 roku Kurator Oświaty wydał zarządzenie organizacyjne, na podstawie którego Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie Zdroju stała się publiczną szkołą podstawową. 

       Rok szkolny 1999/2000 był ostatnim rokiem szkolnym, w którym uczniowie uczęszczali do szkoły osiem lat. Od czerwca 2000 roku absolwenci podstawówek po sześciu latach nauki przechodzili do gimnazjum utworzonego ze Szkoły Podstawowej nr 2, jednocześnie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 stała się jedyną szkołą podstawową w Połczynie Zdroju.

        W lutym 2001 powstała w szkole „Euroklasa”, której opiekunem była mgr Dorota Ziolkowska. Szkoła wydaje gazetkę szkolną „Radar”, której nowa szata graficzna ukazała się w kwietniu 2001 roku. Nawiązujemy kontakty z innymi szkołami, jedną z nich jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach wielkopolskich, z którą łączy nas wspólny patron Adam Mickiewicz i wizyta w czerwcu 2001 roku – Szlakiem Adama Mickiewicza. 21 maja 2003 roku nastąpiło odsłonięcie tablicy – Nasza szkoła w drodze do Europy.

W okresie 62 lat istnienia szkoły, miała ona kilku dyrektorów. Oto oni:

Marcinkowska Władysława 1945 – 1946

Kubetius Mieczysław 1946 – 1950

Uciński Roman 1951 – 1966

Kubetius Halina 1966 – 1973

Rusak Romuald 1973 – 1984

Bartoszewicz Regina 1984 – 1988

Pilip Franciszek 1988 – 1999

Wesołowska Krystyna 1999 – 2013

Ewa Dunder 2013 - 2018

od 1 września 2018 roku - Stanisław Tokarski 


KRONIKA SZKOŁY


    Połczyńska podstawówka nie zawsze była jedyną tego typu placówką w mieście, stąd też prawie od początku istnienia może pochwalić się przepiękną i nadzwyczajnie drobiazgowo prowadzoną kroniką, stanowiącą najprawdziwszą kopalnię wiedzy i faktów z życia uczniów, nauczycieli, pracowników oraz ich rodzin. 

Opiekunem i specjalistą w sprawach kroniki od lat jest nauczycielka plastyki, pani mgr Emilia Łupicka, która dba o swoją "podopieczną" prawie tak, jak o uczniów ;-)