Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw


1. W czasie przerw uczniom nie wolno przebywać w klasie.

2. W czasie przerw międzylekcyjnych nie wolno uczniom wychodzić poza teren szkoły.

3. Na boisku szkolnym uczniowie przebywają pod nadzorem nauczycieli dyżurujących.

4. Uczniowie mają obowiązek podporządkować się poleceniom nauczycieli dyżurujących.

5. Uczniom nie wolno otwierać okien na korytarzach i toaletach, biegać po schodach, korytarzach i siadać na parapetach.

6. Zabronione są zabawy, które mogą grozić wypadkiem ucznia.

8. Teczki uczniów przebywających na korytarzu powinny być ustawione równo przy ścianie.

9. W toaletach, na korytarzach, obejściu szkoły należy zachować czystość. Opakowania po mleku, owocach, kanapkach należy wrzucać do kosza.

10. Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed swoją salą lekcyjną.

11. W toaletach uczniowie mogą przebywać jedynie w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych oraz umycia rąk.

Każdy wychowawca zapoznaje z regulaminem klasę na pierwszej godzinie wychowawczej, w przypadku klas I-III na pierwszej lekcji organizacyjnej, dokumentując wpisem tematu w dzienniku lekcyjnym.

Zatwierdzono na posiedzeniu  Rady Pedagogicznej dnia 30.08.2012r.