Regulamin korzystania z terenu szkoły


1. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących na terenie szkoły.

2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.

3. Podczas zajęć szkolnych boisko i teren szkoły przeznaczone są wyłącznie dla uczniów korzystających z zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli. Pozostałe osoby mogą przebywać na terenie przyszkolnym wyłącznie za zgodą dyrekcji szkoły.

4. Korzystanie z obiektów sportowych dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

5. Na boisku szkolnym dzieci do lat siedmiu mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych.

6. Na terenie szkoły zabrania się:

a) wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt,

b) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

c) stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,

d) palenia papierosów,

e) spożywania napojów alkoholowych,

f) palenia ognisk,

g) niszczenia mienia szkoły ( za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę, lub jej prawni opiekunowie ),

h) niszczenia zieleni,

i) zaśmiecania terenu,

j) wulgarnego zachowania,

k) jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami,

l) przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, ostrych narzędzi, laserów itp.,

ł) fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich zgody.

7. Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

W przypadku naruszenia jego postanowień będą pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej.

Zatwierdzono na posiedzeniu  Rady Pedagogicznej dnia 30.08.2012r.