Regulamin naboru

REGULAMIN NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

OBOWIĄZUJĄCY

W PSP Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju

na rok szkolny 2016/2017

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, którą należy złożyć w świetlicy szkolnej w wyznaczonym terminie.

2. Kartę zgłoszenia można pobrać w świetlicy lub w sekretariacie szkoły od dnia 1 do 7 września b.r. szkolnego lub ze strony internetowej szkoły.

3. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia, należy złożyć w świetlicy nie później niż do 7 września b.r. szkolnego. Tego samego dnia o godzinie 15.30 odbędzie się zebranie dyrekcji szkoły i nauczycieli wychowawców świetlicy z rodzicami dzieci, które zostały zapisane do świetlicy szkolnej. Obecność rodziców jest obowiązkowa! Brak uczestnictwa przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych na zebraniu będzie równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej.

4. Niekompletnie wypełnione przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka Karty zgłoszenia  nie będą przyjmowane.

5. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów, dziecko nie zostanie przyjęte do świetlicy szkolnej.

6. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ze stanem faktycznym dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

8. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-IV. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

a) dojeżdżające,

b) obojga rodziców pracujących,

c) rodziców samotnie wychowujących dzieci,

d) rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji,

e) z rodzin objętych nadzorem kuratora,

f) z klas V-VI w uzasadnionych przypadkach: odległe miejsce zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy.

10. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły.

Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią:

a) Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba (zastępca Dyrektora Szkoły),

b) pedagog szkolny,

c) nauczyciele –wychowawcy świetlicy.

11. Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie ogłoszona do dnia 11.09.2016 r.

- Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły nie później niż w terminie  

   3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

- Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

- Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni od daty złożenia.

- Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

12. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.

13. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej zobowiązuje jego rodziców/prawnych

opiekunów do dostarczenia materiałów do pracy w świetlicy: jednej ryzy papieru ksero, bloków: technicznego, rysunkowego, kredek, mazaków, kleju, ołówka, długopisu ewentualnie innych materiałów papierniczych lub dokonywania dobrowolnych comiesięcznych wpłat w wysokości 5,00 zł za dziecko, na działalność świetlicy (zakup papieru ksero, materiałów papierniczych, nagród rzeczowych za udział w konkursach organizowanych na świetlicy, materiałów pomocniczych w pracy z dziećmi, organizację wyjść poza teren świetlicy – wycieczki, wystawy, itp.).

14. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

15. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej 1 miesiąca może stanowić podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy, a nagminne naruszanie Regulaminu Świetlicy przez ucznia – do obniżenia oceny z zachowania.

16. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor.

17. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić pisemnie wychowawcom świetlicy.

18. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 01 września, a kończy w dniu zakończenia roku szkolnego..